Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

sab
Menu

Máte zájem o naše služby?

* povinné pole

iDěkujeme, budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem. Rádi Vás budeme kontaktovat.V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřizuje SAB Finance a.s. jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém k podání oznámení informací o možném protiprávním jednání.

Tento formulář neslouží pro reklamace a stížnosti, ty prosím zasílejte způsoby uvedenými v reklamačním řádu dostupném zde: Reklamační řád_1.3.2023_CZ.pdf (sab.cz).

Pro oznámení týkající se protiprávního jednání dle AML zákona (dále jen „AML oznámení“) je zajištěno anonymní podání (tj. ve formuláři níže není nutné vyplňovat totožnost oznamovatele ani žádné kontaktní údaje). V případě oznámení jiných než AML oznámení by v souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. V případě anonymního oznámení je účelné sdělit např. e-mail, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit pro doplnění informací apod. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení. Zároveň při anonymním podání nebude oznamovatel vyrozumíván ve stanovených lhůtách o přijetí podání či o výsledku prošetření důvodnosti podání.

V případě, že totožnost oznamovatele není známa, nepodléhá oznamovatel ochraně dle zákona o ochraně oznamovatelů (zákaz být vystaven odvetnému opatření týkající se zejména oznamovatele, osob jemu blízkých či osob, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení).

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Příslušnou osobou odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s nimi je právník odboru Compliance Petra Látalová. Jsou vyřizována oznámení, která podal zaměstnanec SABF nebo osoba vykonávající pro SABF dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

Kromě formuláře níže lze oznámení podat taktéž prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu whistleblowing@sab.cz či v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu SABF k rukám příslušné osoby či předáním dopisu přímo příslušné osobě. Oznámení lze podat také ústně na telefonním čísle 725 392 897, či osobně Petře Látalové.

Kromě využití vnitřního oznamovacího systému společnosti má oznamovatel možnost využít i externí způsob oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti anebo, pokud jde o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prostřednictvím Finančního analytického úřadu.

Formulář

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Přílohy